ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน255925602561
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย2,7242,9063,107
รายได้ทั้งหมด2,7572,9393,140
ค่าใช้จ่ายรวม2,5952,7352,867
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้162204273
กำไรสุทธิ131176246
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน1,4401,5651,319
สินทรัพย์รวม2,7512,7822,487
หนี้สินรวม1,1121,097803
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,6391,6851,684
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)
กำไรสุทธิต่อหุ้น0.530.680.97
เงินปันผลต่อหุ้น0.500.801.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น6.316.486.48
อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น0.680.650.48
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม568
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น81015
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม5610

 

Powered by MakeWebEasy.com