ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน2560
25612562
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย2,9063,1073,046
รายได้ทั้งหมด2,9393,1403,071
ค่าใช้จ่ายรวม2,7352,8672,837
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้204273234
กำไรสุทธิ176246220
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน1,5651,319 1,157
สินทรัพย์รวม2,7822,487 2,341
หนี้สินรวม1,097803696
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,6851,684 1,644
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)
กำไรสุทธิต่อหุ้น0.680.970.85
เงินปันผลต่อหุ้น0.801.001.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น6.486.486.33
อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น0.650.480.42
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม687
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น101513
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม6109

 

Powered by MakeWebEasy.com