ข่าว

วันที่ 19 มิถุนายน 2020 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "2019 OUTSTANDING PERFORMANCE SUPPLIER FOR EARLY ACHIEVEMENT OF 2025 TARGET IN ENVIRONMENT (CO2 REDUCTION) Award " จากบริษัท โตโยต้าไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 บริษัทได้จัดกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ผ่านการถ่ายทอดสด ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) โดยได้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทใน ไตรมาส 2/2563 รวมทั้งรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร “2019 TCC Safety Activity as Assistant Task Force ” จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 (ชั้น 2 บางนาทาวเวอร์) บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ เลขที่ 2/4 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และขออนุมัติดำเนินการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่ได้แจ้งตามหนังสือเชิญประชุม

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร “KUTOBA GREEN PROCUREMENT 2019” จาก บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “STA Award 2019 (Smart Resident Project)” จากลูกค้า Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd.

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยในปี 2019 บริษัทฯ ได้ผ่านรับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งแสดงถึง ความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร “2019 TCC Risk Management Activity” จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลหุ้นยั่งยืน ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน 2562 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร 2019 TCC QA IMPROVEMENT ACTIVITY จากลูกค้า TOYOTA DAIHATSU ENGINEERING & MANUFACTURING CO., LTD.

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ จึงใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล (ISO14001:2015) เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2019 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบฯ จากผู้รับรองภายนอก ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการและรักษาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสากล (ISO14001:2015) ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "The Platinum Supplier Award"จากลูกค้า Adient & Summit Corporation Ltd.

Powered by MakeWebEasy.com