คุณฉัตรชัย เอียสกุล

คุณฉัตรชัย เอียสกุล

คุณฉัตรชัย เอียสกุล
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

 

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การวางแผน และนโยบาย Northeastern University
หลักสูตร : IOD
- Director Accreditation Program (DAP 84/2010)

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ
2553 - ปัจจุบันกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บมจ.ไทยสตีลเคเบิลผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัทบมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
2554 - ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการบริษัทบจ.ธัญญกิจ เซอร์วิสโกดังและท่าเทียบเรือ

ประวัติการกระทำผิด

-
 

Powered by MakeWebEasy.com