AGM 2017

AGM 2017

ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และขออนุมัติดำเนินการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่ได้แจ้งตามหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอหรือไฟล์นำเสนอได้ที่ http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=2&subid=3&sub2id=1 

 

Powered by MakeWebEasy.com