Company Visit KMILT  

Company Visit KMILT   

     วันที่ 27 เมษายน 2559 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจำนวน 60 คน จากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) โดยนักศึกษาได้มีโอกาสประสานแนวคิดทางวิชาการกับสภาพการทำงานจริงที่พบเห็นในการศึกษาดูงาน และได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัตินอกห้องเรียน

Powered by MakeWebEasy.com