TSC declaration of intent

TSC declaration of intent

"คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" ของบริษัทไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัทจะร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยจะดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนตามหลักการสากล

Powered by MakeWebEasy.com