นักศึกษาปริญญาเอกม. นเรศวร เยี่ยมชมไทยสตีลเคเบิล   

นักศึกษาปริญญาเอกม. นเรศวร เยี่ยมชมไทยสตีลเคเบิล    

             วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 หัวข้อ “การบริหารองค์กรภาคเอกชนและการบริหารงานบุคคลในสถานประกอบการ” ณ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เข้าใจและได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและนำไปปฏิบัติงานในวิชาชีพได้

Powered by MakeWebEasy.com